Ing.arch. Daniel Paterko

Narozen 1972 v Jablonci nad Nisou
V letech 1990-99 studium ČVUT Fakulta architektury
1997-2009 člen studia Olgoj chorchoj
V roce 2010 založení vlastního ateliéru

Více →

2008 10 sosnova 01 Řešené území se nachází ve volné krajině na okraji obce Sosnová, od které je oddělené železničním náspem a lesem. Z jedné strany je vymezené komunikací z České Lípy směrem do Zahrádek a ze dvou stran železniční tratí, která přechází z náspu do terénního zářezu. Směrem na jih se otevírá do volné krajiny.
Výrazná konfigurace terénu určuje základní charakter území, který v průběhu vývoje ovlivnil jeho kultivování a využití pro zemědělské účely.
Základní koncepcí navrhovaného řešení je vytvoření centra, které umožňuje jednoduchou orientaci v prostředí a slouží jako místo společenských aktivit a setkávání. Jedná se vlastně o typ návsi, kolem které je menší parcelace a zhuštěná zástavba, která se dál od centra rozvolňuje. A tak je pocitově podpořené těžiště celého území.
Náves je definovaná okružní komunikací obemykající zalesněný pahorek, který je přirozenou dominantou území. Na jeho jižní straně se mírně odklání a vytváří tak otevřený veřejný prostor, jakési náměstí. Z jedné strany je uzavřené pevnou hradbou domů a na své druhé straně volně přechází do zalesněného pahorku, který se tak stává veřejným parkem.
2008 10 sosnova 10 Základní myšlenka zhuštění zástavby v centru vyžaduje, aby směrem do náměstí bylo orientováno co možná nejvíce jednotlivých domů. To je možné zajistit pouze úzkou parcelací. Z důvodu zajištění maximálního využití úzkých parcel a dostatečných normových odstupů budov, jsou domy v této části záměrně umístěny na hranici sousedních pozemků. Toto řešení odkazuje k tradičnímu principu zakládání historických vesnic s návsí.
Fasády sousedící s vedlejší parcelou, které tvoří přirozenou hranici pozemku, jsou bez oken, tak, aby bylo zajištěno požadované soukromí. Směrem do náměstí jsou jednotlivé štíty domů propojeny patrovou zdí, ve které jsou portály vjezdů. Navíc jsou domy dispozičně navržené tak, že jednoduchým zásahem a změnou výplně vjezdových portálů se mohou vytvořit výkladce a provozovat jednoduché živnosti a služby, které dále podpoří myšlenku centra. Tak je vytvořena pevná uliční fronta přiléhající přímo k veřejné komunikaci. To je důležité pro podpoření pocitu veřejného prostranství. Domy mají směrem do ulice orientovaný krytý vstup a v patře jedno okno. Okno umožňuje vizuální propojení a komunikaci s děním na náměstí.
2008 10 sosnova 04 2008 10 sosnova 03 2008 10 sosnova 09 Z druhé strany pahorku je okružní komunikace lemovaná na své severní straně řadou samostatných domů. Jejich pozemky končí železniční tratí, která limituje výstavbu daným ochranným pásmem. Proto jsou domy umístěny na hranici pozemku, přímo k veřejnému chodníku, aby byl vytvořen co největší odstup od železnice a zajištěno maximální soukromí a klid. V průčelí domů je umístěno vždy jedno okno v patře, které je jako jediné orientované čistě na jih. Průčelní fasády svým barevným i proporčním řešením odkazují k pevné hmotě domů u náměstí na jižní straně pahorku.
Tak působí celé území kompaktně a výrazně definuje své spádové centrum. Použití výše uvedených funkčních a kompozičních principů při návrhu významně napomáhá identifikaci s daným místem, což je základním principem kvalitního života. Vytváří tak podmínky pro nové fungující vazby. Bez těchto principů by území bylo jen dalším rozparcelovaným a rozprodaným místem. Naším cílem však je poučit se z chyb a nedostatků výstavby posledních dekád a vytvořit tak místo k bydlení, které má svou jedinečnost.
2008 10 sosnova 07 2008 10 sosnova 08 2008 10 sosnova 06 2008 10 sosnova 05 Autorská spolupráce: Studio Olgoj Chorchoj
← Domů
Copyright © 2010 Ing.arch. Daniel Paterko